HomeEmailContact FacebookTwitterYoutubeLinkedIn

View Page In:
FNTI Enrolment & Alumni Map
Apply now for September 2019 graphic
FNTI offers post secondary programs across Ontario
Turtle Island and the Three Sisters link
FNTI learning built on Indigenous Knowledge.

Resource Materials:

FNTI News
Expanding Indigenous Education and Research in Canada with the First Nations Technical Institute
(Tyendinaga, ON) January 18, 2019 – the First Nations Technical Institute (FNTI) is expanding its ... Read More
Wednesday, January 23
Roots Calling Documentary Now Available!
  Roots Calling, a documentary directed by Joel George of Prime Focus Productions is a ... Read More
Thursday, May 16

Animkaago zhinda Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam (FNTI)

FNTI aawan Giizhaa agaa Yaajig Ishpi-gikendaasowiigwaam maagwewaad bezhigwang gikendaasowin gajitowanan zhinogaadeg awii giikinigaadeg enigokwaag miinwaa mashkowiziiwin gewe eskoniwijig miinwaa odenwinan.

Wiijii-nakiindiwin aanin gewe Ontario ishpi-gikendaasowiigwaaman, FNTI miigwenaa-aa inaadiziwin-shpaamagag shkwaa aanke skooniwin zhichigewinan. Ninda kinomaagewinan miindim owi aakwendaag nikii-aa bagidnigaazwaad e’skonwijig yaa-aabi epiich nakiiwaad miinwaa temgadon odenwining maampii kiinsing.

FNTI age aawan endaamgag Ohahase Kinomaage Gamig, owi e’nisidowaamjigaadeg Ontario Aanke Kinomaadiigamig, miinwaa owi Tontakaierine Tyendinaga Inaakonige Waawiyebiwin.