HomeEmailContact FacebookTwitterYoutubeLinkedIn

View Page In:
FNTI Enrolment & Alumni Map
Apply now for September 2019 graphic
FNTI offers post secondary programs across Ontario
Turtle Island and the Three Sisters link
FNTI learning built on Indigenous Knowledge.

Resource Materials:

FNTI News
FNTI Applauds Ontario’s Added Investment to Expand Midwifery Services
  Media ... Read More
Tuesday, July 16
FNTI Launches Inaugural Annual Indigenous Youth Aviation Camp
  (Tyendinaga, ON) -- After training Indigenous pilots since 1990, the First Nations ... Read More
Tuesday, July 9

Animkaago zhinda Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam (FNTI)

FNTI aawan Giizhaa agaa Yaajig Ishpi-gikendaasowiigwaam maagwewaad bezhigwang gikendaasowin gajitowanan zhinogaadeg awii giikinigaadeg enigokwaag miinwaa mashkowiziiwin gewe eskoniwijig miinwaa odenwinan.

Wiijii-nakiindiwin aanin gewe Ontario ishpi-gikendaasowiigwaaman, FNTI miigwenaa-aa inaadiziwin-shpaamagag shkwaa aanke skooniwin zhichigewinan. Ninda kinomaagewinan miindim owi aakwendaag nikii-aa bagidnigaazwaad e’skonwijig yaa-aabi epiich nakiiwaad miinwaa temgadon odenwining maampii kiinsing.

FNTI age aawan endaamgag Ohahase Kinomaage Gamig, owi e’nisidowaamjigaadeg Ontario Aanke Kinomaadiigamig, miinwaa owi Tontakaierine Tyendinaga Inaakonige Waawiyebiwin.